Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fit4talent

Definities en toepasselijkheid

Contractant of opdrachtgever:

Iedere natuurlijke persoon (ouders, verzorgers, voogd van een kind, hierna te noemen leerling) of rechtspersoon, cq. de partij die opdracht geeft aan Fit4talent en een overeenkomst sluit met Fit4talent met betrekking tot de diensten individuele of groepsgewijze studiebegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding of trainingen welke worden verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door Fit4talent.

Leerling:

Iedere natuurlijke persoon die op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de diensten van Fit4talent waarbij aangetekend dat leerling en contractant of opdrachtgever dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is.

 

Werkzaamheden

Alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever aan Fit4talent opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houden met de opdracht die Fit4talent verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin des woords en in ieder geval bevattend de werkzaamheden zoals vermeld in het door Fit4talent aan opdrachtgever of contractant voorgelegde inschrijfformulier. Tot de werkzaamheden kunnen horen begeleiding voor huiswerkbegeleiding en studiecoaching en bijles voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, MBO of HBO, huiswerkbegeleiding en studiecoaching mn. voor leerlingen van het basisonderwijs. Onder bijles wordt verstaan het geven van vakinhoudelijke individuele begeleiding. Onder huiswerkbegeleiding wordt verstaan het geven van studiebegeleiding zowel vakinhoudelijk als qua planning zowel in de vorm individueel als groep. Onder studiecoaching wordt verstaan het bieden van studiebegeleiding voor wat betreft de executieve vaardigheden en leerstrategieën. In deze overeenkomst samengevat onder de noemer studiebegeleiding. Voor studiebegeleiding of bijlessen komen tevens leerlingen in aanmerking die niet deel uit maken van het basis- of voortgezet onderwijs maar wel een leerbehoefte hebben die voortkomt uit professionele doelstelling of persoonlijke interesse.

 

 

2        Algemeen

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, elke offerte en iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten, werkzaamheden waarop Fit4talent deze Algemene Voorwaarden heeft verklaard, voor zover daar niet van afgeweken is overeenkomstig

 

2.2     Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische (online)communicatie per e-mail en telefoon.

 

2.3     Door inschrijving voor een van diensten van Fit4talent aanvaart de contractant, opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de contractant, opdrachtgever en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze Algemene voorwaarden naleeft.

 

2.4     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Fit4talent en de contractant, opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

2.5 Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Fit4talent en de contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

2.6 In de gevallen waarin de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.

 

2.7 De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de contractant en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van Fit4talent. Op verzoek van de contractant of leerling zal Fit4talent een kopie van de Algemene Voorwaarden toezenden.

 

3        Totstandkoming van de overeenkomst

3.1     De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen tijdens het intakegesprek en/of wanneer Fit4talent de (schriftelijke) inschrijving van de leerling heeft ontvangen en bevestigd. Dit blijkt uit uitgewisselde correspondentie, e-mails e.d. Of wanneer de contractant en Fit4talent het intakeformulier nav het intakegesprek hebben ondertekend.

Zolang dit niet heeft plaatsgevonden behoudt Fit4talent zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

 

3.2     Aanmelden door contractant, opdrachtgever vindt schriftelijk, mondeling of telefonisch plaats. Plaatsing en totstandkoming van de overeenkomst gebeurt op basis van beschikbaarheid van plek voor een dienst van Fit4talent, volgorde en aanmeldingsdatum. Zodra er een plek vrij komt wordt steeds de eerstvolgende persoon van de wachtlijst benaderd.

 

3.3     De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht bij de inschrijving voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

 

 

4        Ter beschikking stellen van informatie door opdrachtgever en de uitvoering

4.1     De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Fit4talent ten bate van facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen tijdig door aan Fit4talent.

 

4.2     Persoonsgegevens worden door Fit4talent zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Fit4talent en aan haar gelieerde ondernemingen en worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de overeenkomst. Zowel Fit4talent als de opdrachtgever, contractant zullen zich in deze houden aan de verplichtingen ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

4.3     Indien de leerling dit expliciet wenst, is de door leerling in vertrouwen aan Fit4talent (of een van de medewerkers) gestelde informatie niet toegankelijk voor contractant, ouders en/of verzorgers van leerling tenzij Fit4talent dit in strijd acht met het belang, de fysieke integriteit en/of de psychologische integriteit van leerling, klasgenoten van leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Fit4talent.

 

4.4     Voor de begeleiding van leerling en het voeren en verwerking van de leerlingenadministratie is Fit4talent volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling.
Als de leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Fit4talent hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

 

4.5     Fit4talent biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

 

4.6     De leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van Fit4talent zoals deze wordt verstrekt aan de leerling voor aanvang van de dienst. Bij niet-naleving is Fit4talent bevoegd de leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Fit4talent aangeboden dienst zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het eventueel betaalde tarief.

 

4.7     Het is de leerling verboden op de vestiging alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben en of onder invloed van alcohol en of verdovende middelen aanwezig te zijn en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Fit4talent bevoegd de leerling uit te sluiten van verder deelname aan de door Fit4talent geboden diensten of de overeenkomst te ontbinden zonder dat Fi4school gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het tarief.

 

4.8     Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 van het burgerlijk wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fit4talent. Fit4talent bepaalt zelf de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht om hiervoor anderen in te schakelen.

 

4.9     Fit4talent werkt met zorgvuldig geselecteerde begeleiders. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk een mix samen te stellen van diverse specialisaties en leeftijden zodat iedere leerling zoveel mogelijk op zijn/haar niveau en zoveel mogelijk naar behoefte begeleiding krijgt.

 

4.10   Fit4talent zal de werkzaamheden betreffende onder meer de bijles en huiswerkbegeleiding naar beste vermogen en deskundigheid uitvoeren. Fit4talent kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat en levert uitsluitend een redelijke inspanningsverplichting. De opdrachtgever blijft uiteindelijk zelf eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.

 

4.11   Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat de leerling op de afgesproken tijd aanwezig is voor de begeleiding. Indien een leerling te laat is wordt de begeleidingstijd niet verlengd. Dit laat onverlet dat Fit4talent in dergelijke gevallen aanspraak kan blijven maken op de overeengekomen vergoeding.

 

4.12   In geval van (langdurige) verhindering of ziekte van medewerkers van Fit4talent zal Fit4talent zich ervoor inspannen om voor passende vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Wanneer een bijles of individuele huiswerkbegeleiding hierdoor niet door kan gaan zal deze niet in rekening gebracht worden.

 

 

5 Tarieven, betalingsvoorwaarden

5.1     De tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst door Fit4talent vermelde prijzen voor de diverse door Fit4talent geboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.

 

5.2     Fit4talent is gemachtigd haar tarieven eenmaal per kalenderjaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouders, verzorgers medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar. De actuele tarieven staan op de website van Fit4talent. www.fit4talent.nl

 

 

5.3    Alle werkzaamheden waarvoor een leerling individueel begeleiding krijgt door Fit4talent, worden in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk door Fit4talent bestede tijd vermenigvuldigd met de gebruikelijk bij haar gehanteerde uurtarieven, tenzij tussen opdrachtgever en de Fit4talent andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Van deze individuele begeleiding maakt ook deel uit overleg en afstemming met betrokkenen met als doel de begeleiding van de leerling zo optimaal te laten verlopen (zoals met ouders, verzorgers, therapeuten, mentor, docent, schoolleider ed.) Hiervoor geldt een vast uurtarief van € 42,50 dat in rekening wordt gebracht op basis van de daadwerkelijk door Fit4talent bestede tijd. Dit treedt in werking indien er telefonisch of persoonlijk overleg plaats vindt waarbij Fit4talent aanwezig is zoals intake-, evaluatie- en voortgangsgesprekken, deze worden apart in rekening gebracht.

 

5.4     Voor de huiswerkbegeleiding (huiswerkklas) die niet-individueel is, geldt een vast maandbedrag ongeacht of de leerling aanwezig is. In dit maandbedrag zijn de vakantiedagen en vrije dagen verdisconteerd.

 

5.5     Het honorarium wordt maandelijks aan het einde van iedere maand in rekening gebracht bij opdrachtgever. Bij de eerste factuur worden ook de kosten van het intakegesprek gefactureerd. De betaling dient 14 dagen na de factuurdatum ontvangen te zijn op de bankrekening van Fit4talent.

 

5.6 De factuur dient binnen twee weken nadat de maand waarover is gefactureerd te worden betaald. Indien een factuur niet binnen twee weken is betaald dan kan de begeleiding per direct worden beëindigd.

 

5.6     Indien opdrachtgever niet binnen de lid 5 genoemde termijn heeft betaald, is Fit4talent gerechtigd, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Fit4talent, vanaf de vervolgdag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Ook is Fit4talent alsdan gerechtigd haar werkzaamheden ingevolge de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 

5.7     Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Fit4talent maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden berekend conform de geldende wettelijke regelgeving.

 

5.8     Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Fit4talent daartoe aanleiding geeft, is zij gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Fit4talent te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Fit4talent gerechtigd, onverminderd

haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

5.9     Alle begeleiding wordt aangeboden op de locatie van Fit4talent. Bij speciale verzoeken in verband met ziekte of overmacht biedt Fit4talent begeleiding aan op school of thuis. De reistijd van de docent wordt dan in rekening gebracht.

5.10   Facturering is op maandbasis en de factuur wordt via e-mail verzonden.

 

5.11   Voor huiswerkbegeleiding (niet-individueel) wordt een overeenkomst aangegaan van tenminste drie maanden waarbij per maand een vast maandbedrag wordt gefactureerd met als uitgangspunt de aangegane aanwezigheidsverplichting per week. Hier kan niet van worden afgeweken. Indien de leerling niet kan dan kan hij dit, in overleg, inhalen. De schoolvakanties zijn in dit vaste maandbedrag verdisconteerd met uitzondering van de maanden juli en augustus tenzij anders is overeengekomen.

 

 

6        Annulering en reclames

6.1     Als afgesproken begeleiding door leerling, ouders, verzorgers wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, worden de kosten voor de begeleiding in rekening gebracht. Als de bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent dan wordt de les niet in rekening gebracht en zal Fit4talent zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden.

 

6.2     Een verzoek tot verplaatsen van bijles of wijzigen van de begeleidingstijd kan alleen worden gedaan tijdens een eerdere bijles en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.

 

6.3     Alle begeleiding wordt aangeboden op de locatie van Fit4talent.
Bij speciale verzoeken in verband met ziekte of overmacht biedt Fit4talent begeleiding aan op school of thuis.

 

6.4     De begeleidingstijd van individuele diensten zoals huiswerkbegeleiding, bijles en studiecoaching wordt bijgehouden in de agenda van de leerling in het softwaresysteem Studieplannerpro en dit is de basis voor de definitieve factuur.

 

6.5     De aanwezigheid van alle leerlingen wordt bijgehouden.

 

6.6     Situaties als ziekte en andere vormen van overmacht kunnen onder coulance regeling vrijgesteld worden van de betalingsregeling, dit uitsluitend ter beoordeling van Fit4talent.

 

6.7     Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de factuur waarover opdrachtgever reclameert aan Fit4talent te worden kenbaar gemaakt. Indien binnen deze termijn geen reclame plaatsvindt, wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de juistheid van de verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Reeds betaalde facturen van Fit4talent kunnen nimmer onderwerp van discussie vormen en worden geacht door opdrachtgever te zijn geaccordeerd. Reclames als in de vorige zinsneden bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

7        Opzegging

7.1     Opdrachtgever en Fit4talent kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk- waaronder begrepen per e-mail- aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

7.2     Fit4talent kan de overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigen met opgaaf van redenen bij het niet nakomen van (financiële) verplichtingen door opdrachtgever van deze overeenkomst of ingeval de opdrachtgever overlijdt, failliet gaat of in een schuldsaneringsregeling terecht komt. Ook kan Fit4talent in dergelijke situaties de leerling de toegang tot de begeleiding per direct beëindigen. Fit4talent deelt dit zo spoedig mogelijk mee schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever.

 

7.3    De opzegtermijn bedraagt één maand met ingang van de datum waarop de opzeggingsmail is ontvangen. Contracten hebben een minimale looptijd van één kalendermaand. Indien het contract halverwege de maand start dan loopt het contract dus met een minimum looptijd van anderhalve maand.

 

7.4    Het contract is opgesteld met als contractnemer(s) de ouder(s)/verzorger(s) en als contractgever Fit4talent. Opzeggen van het contract geschiedt daarom door verantwoordelijke ouder(s), verzorger(s) per e-mail aan contracthouder Fit4talent.

7.5    Een contract wordt stilzwijgend verlengd indien er geen termijn of einddatum

is afgesproken en vastgelegd in het contract of via e-mail.

 

 

8        Openingstijden en communicatie

8.1     Fit4talent is maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00-18.00 uur voor huiswerkbegeleiding volgens afspraak. Voor individuele begeleiding is het tevens mogelijk om op een onderling overeengekomen tijd en avond af te spreken (in IJsselstein). Ook op zaterdag heeft Fit4talent de mogelijkheid om bijlessen te volgen in IJsselstein. Dit is altijd in overleg met de docent.

 

8.2     Actuele openingstijden, vrije dagen en vakanties staan op de website van Fit4talent. Fit4talent houdt het vakantierooster aan van de regio Midden van de basisscholen.

 

8.3     Fit4talent is niet geopend in de maanden juli en augustus. Er kan echter wel begeleiding plaatsvinden in uitzonderlijke gevallen en alleen in overeenstemming met docent en leerling. Begeleiding in vakantieperiodes kan in overleg worden ingepland.

 

8.4     Fit4talent maakt communicatie met opdrachtgever en leerling mogelijk via het een leerlingvolgsysteem. Regelmatige dagverslagen, voortgangsverslagen en planningen worden gemaakt, opgeslagen in het leerlingvolgsysteem en gemaild naar ouders, verzorgers en leerling. Raadpleging van Magister zorgt ervoor dat Fit4talent altijd op de hoogte is van de actuele resultaten van de leerling.

 

8.5     In overleg met leerling, ouders, verzorgers kan Fit4talent contact opnemen met mentor, schooleider of docent om onderwerpen aangaande de ontwikkeling van de leerling te bespreken indien deze nodig zijn voor het optimaliseren van de begeleiding.

 

8.6     Tijdens de toetsweken zijn er verruimde openingstijden.

 

 

  1. Klachten, aansprakelijkheid

9.1     Klachten over de verleende diensten van Fit4talent dienen door opdrachtgever zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (fit@fit4talent.nu o.v.v. klacht) te worden gemeld aan Fit4talent. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk aan een oplossing te werken.

 

9.2     Indien de klacht naar het oordeel van Fit4talent gegrond is dan zal Fit4talent de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

9.3     Opdrachtgever is tegenover Fit4talent aansprakelijk voor alle schade die Fit4talent lijdt door toedoen van opdrachtgever of leerling. De contractant vrijwaart Fit4talent tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan contractant en/of leerling toerekenbaar is.

 

9.4     Fit4talent is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade van welk aard dan ook, ontstaan bij een bezoek aan een vestiging van Fit4talent of tijdens de begeleiding op een andere locatie. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.

 

9.5     Fit4talent is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het onvolledig te zijn

geïnformeerd of als er onjuiste gegevens zijn verstrekt door contractant en/of leerling.

 

9.6     De aansprakelijkheid van Fit4talent waaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel-  en overlijdensschade is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Fit4talent is verzekerd.

 

9.7     Leerling en contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn van (wettelijke) aansprakelijkheids-reis- en/of annuleringsverzekering. Fit4talent is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

 

9.8     Fit4talent selecteert haar medewerkers met zorg maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Fit4talent aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van geleverde bijles/training.

 

 

10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1   Fit4talent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

10.2   Het is leerling noch contractant de door Fit4talent verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen en handouts, alsmede door de leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door Fit4talent aangeboden dienst, zonder voorafgaande toestemming van Fit4talent te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

 

10.3   Methodieken, modellen en instrumenten die ontwikkeld zijn door en/of toegepast worden door Fit4talent voor het verrichten van de diensten zijn en blijven eigendom van Fit4talent, ook indien deze bij het verrichten van de diensten aan leerling en/of contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fit4talent.